Organisasjons-utvikling

Saga Corporate Advisors (SCA) har bred erfaring fra organisasjonsutviklingsarbeid. SCA kombinerer etterrettelige analyser med gode prosesser for involvering og forankring, med sikte på varig endring og kvalitetsforbedring.

Tjenesteområdet organisasjonsutvikling favner vidt og inneholder et stort spekter av problemstillinger.

Målene med organisasjonsutviklingen kan eksempelvis være å forbedre styring og samhandling, øke måloppnåelsen, effektivisere ressursbruk eller redusere saksbehandlingstid. Ved siden av organisasjonsstruktur er arbeidsformer og arbeidsprosesser viktige virkemidler som kan bidra til å sikre at virksomheten ivaretar sine ansvarsområder og forvalter sine ressurser på en god og effektiv måte.

SCA kan blant annet bidra med analyser og vurderinger, strukturere prosesser for å identifisere utfordringer og forbedringer, bidra til å utarbeide beslutningsgrunnlag og utvikle konkrete verktøy for kvalitetsforbedring og implementering.

SCA har solid faglig kunnskap om blant annet styring, organisering og effektivisering av arbeidsprosesser i offentlig sektor. Vi har blant annet:

  • Planlagt og designet OU-prosesser
  • Gitt bistand i HR-relaterte problemstillinger ifm. OU-prosesser
  • Ledet, og gitt prosjektstøtte i, organisasjonsutviklingsprosesser
  • Ledet omorganiseringsprosjekter
  • Gitt prosessbistand innen arbeids- og oppgavedeling, arbeidsprosesser, saksflyt og arbeidsflyt

<- Tilbake til «Tjenester»