Omstilling og endringsledelse

Saga Corporate Advisors (SCA) har lang erfaring i gjennomføring av endringsprosesser, som omorganisering, omstilling, nedbemanning og restrukturering av arbeidsprosesser. 

Basert på egne erfaringer med slike endringsprosesser har SCA identifisert fem grunnleggende suksesskriterier for vellykket endring:

  • Endringserkjennelse er nødvendig – de ansatte må forstå hvorfor det er behov for omstilling eller omorganisering
  • Toppledelsen må drive endringsprosessen og ledelsen må eie et tydelig målbilde
  • Bred involvering av hele organisasjonen gjennom hele prosessen for å sikre eierskap
  • Prosessen må planlegges slik at den oppfattes som forutsigbar og gjennomsiktig
  • Kommunikasjon er avgjørende, og det stilles spesielle krav til endringskommunikasjon

Vi har en rekke verktøy for å gjennomføre gode analyser og prosesser som kan bidra til at målene med endringsprosessen nås, innenfor de rammer og frister som er satt for arbeidet. Uavhengig av om vi leder arbeidet eller har en rådgivende/støttende rolle, vil vi alltid sikre tett forankring med ledelsen i virksomheten.

Vi kan bistå med ledelse av eller rådgivning for hele endringsprosessen, deler av den eller i enkelte delprosjekter. For eksempel kan vi bidra i planleggingen og riggingen av prosjektet, gjennomføre nødvendige analyser og utredninger, fasilitere prosesser underveis i arbeidet, og/eller utarbeide skreddersydde maler og verktøy for styring, oppfølging og rapportering.

SCA har meget god innsikt i HR-relaterte problemstillinger og har bistått flere virksomheter med HR-kompetanse i omstillingsprosesser.

Vi har utstrakt erfaring med partssammensatt arbeid og å sikre ivaretakelsen av ansatte gjennom omstillingsprosesser i tråd med lov- og avtaleverk og gjennom bredere involveringsprosesser.

 

<- Tilbake til «Tjenester»